fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Pohľadávky a ich vymáhanie súdnym a mimosúdnym spôsobom

Pohľadávka je právne nárokovateľný dlh, ktorý má jedna strana voči druhej. Vzniká najčastejšie na základe zmluvných vzťahov, napríklad pri poskytovaní tovaru alebo služieb. V prípade, že dlžník nedodrží svoju povinnosť splatiť pohľadávku, veriteľ má možnosť vymáhať ju mimosúdnym alebo súdnym spôsobom. 

Tento stav je nežiaduci, a preto je ho dôležité riešiť. Mimosúdne vymáhanie veci nie je nevyhnutnou podmienkou pre jej súdne uplatňovanie, avšak s ohľadom na udržanie korektnosti a obchodných vzťahov je odporúčané.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Začína sa prípravou predžalobnej výzvy na zaplatenie, ktorá je adresovaná dlžníkovi. V tejto výzve sa dlžník vyzýva na zaplatenie pohľadávky s upozornením, že v prípade neuhradenia v stanovenej lehote bude musieť veriteľ pristúpiť k súdnemu vymáhaniu.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Ak mimosúdne vymáhanie neposkytne požadovaný výsledok, nasleduje podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu (žaloba) a jeho podanie na príslušný súd odporcu. Súd vydá platobný rozkaz do desiatich pracovných dní, ak sú splnené zákonné podmienky. Platobný rozkaz môže byť vydaný v prospech viacerých veriteľov alebo proti viacerým dlžníkom. Dlžník sa môže brániť podaním odporu po doručení platobného rozkazu.

Odpor a pojednávanie

Ak dlžník podá odpor s odôvodnením voči platobnému rozkazu včas, dochádza k zrušeniu platobného rozkazu a súd nariadi pojednávanie. Ak však odporca nezareaguje včas (do 15 dní od doručenia), platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť a má účinky rozhodnutia súdu. V prípade právoplatného platobného rozkazu je možné obrátiť sa na súdneho exekútora na vykonanie exekúcie.

Ak patríte medzi tých, ktorí sa z nejakého dôvodu nedokážu dostať k vyplateniu svojich oprávnených pohľadávok, neváhajte hľadať riešenie a obráťte sa na nás. Radi vám poradíme, ako postupovať v danej situácii a s radosťou vybavíme celý proces za vás. Najnovšie články