fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Čo všetko nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva?

Občiansky zákonník prostredníctvom bezpodielového spoluvlastníctva manželov definuje okruh vlastníckych práv manželov k tým veciam a právam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva.

Základnou charakteristikou bezpodielového spoluvlastníctva manželov je to, že manželia nemajú presne určený kvantitatívny podiel vlastníckeho práva k spoločnej veci. Práve táto skutočnosť predstavuje najmarkantnejším rozdiel vo vzťahu ku podielovému spoluvlastníctvu, pri ktorom je miera účasti vlastníkov na právach a povinnostiach vyjadrená kvantitatívnym podielom.  

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká súbežne so vznikom manželstva a vzniká ku všetkému, čo môže byť predmetom vlastníckeho práva a čo manželia nadobudli počas trvania manželstva okrem výnimiek uvedených  § 143 a 143a Občianskeho zákonníka.

Predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov tvoria všetky hmotné a nehmotné veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov zákonným spôsobom s výnimkou:

  1. Vecí získaných dedičstvom
  2. Vecí získaných darovaním
  3. Vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov
  4. Vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcií majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Do bezpodielového spoluvlastníctva nepatrí ani taký majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov už pred uzavretím manželstva, a vec získaná výmenou za inú vec, ktorá bola vo vlastníctve niektorého z manželov už pred uzatvorením manželstva.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov ďalej nepatrí ani bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia ako aj autorské diela, ktoré tvoria výhradné osobnostné práva autora a výhradné majetkové práva autora, ktorým je jeden z manželov za trvania manželstva.

Najnovšie články