fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Povinnosť konateľa vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou

Konatelia spoločností majú mnoho zákonom definovaných povinností a niekedy je naozaj ťažké vyznať sa vo všetkých. Aby však predišli problémom so zákonom je dôležité ich poznať a orientovať sa v nich. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, ako zákon definuje jednu z týchto povinností.

Povinnosť konateľa vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou vyplýva z ustanovenia § 135a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníku, ktorý stanovuje povinnosť konateľov vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Títo konatelia sú povinní:

  1. zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia
  2. zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov
  3. pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti

Samotný pojem odborná starostlivosť zákon nedefinuje. V súvislosti s pojmom odborná starostlivosť zákonodarca vo vyššie zmienenom ustanovení príkladom uvádza demonštratívny výpočet konaní, ktoré možno považovať za súladné s odbornou starostlivosťou.

Odborná starostlivosť sa v zmysle judikatúry a odbornej literatúry široko definuje ako spôsob konania konateľa na informovanom základe, a teda po dôkladnom zvážení eventualít postupu a následkov, ktoré môžu byť spojené s takto zvoleným postupom zo strany konateľa. Výkon pôsobnosti konateľa v súlade s odbornou starostlivosťou musí byť taktiež v súlade so zásadou profesionality a teda, že konateľ musí zohľadňovať pri svojom jednaní svoje skúsenosti a vlastné všeobecné znalosti.

Danou problematikou sa zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý v uznesení zo dňa 30.06.2010, sp. zn.: 4 Cdo 177/2009, konštatoval, že: Pojem odborná starostlivosť zákon nedefinuje. V zásade sa odbornou starostlivosťou chápu všeobecné znalosti a skúsenosti pri výkone funkcie s prihliadnutím na predmet podnikania.

Robí vám problém orientovať sa vo svojich zákonných povinnostiach? Radi vám s tým poradíme a vysvetlíme všetky dôležité súvislosti.

Najnovšie články