fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Insolvencia

Advokátske kancelárie JUDr. Marek Radačovský v spolupráci s advokátskou kanceláriou RADAČOVSKÝ & PARTNERS s.r.o. poskytujú rozsiahle služby v oblasti konkurzného a reštrukturalizačného práva. Obe advokátske kancelárie sa venujú celému procesu konkurzného a reštrukturalizačného práva, počnúc prípravou návrhu na vyhlásenie konkurzu, zastupovaniu veriteľov a dlžníkov pred súdmi, prihlasovaním pohľadávok, zastupovaniu na schôdzi veriteľov a zasadnutí veriteľského výboru, prihlasovaniu pohľadávok proti podstate, postupovaniu pohľadávok, vypracovaniu reštrukturalizačného posudku a poradenstvo s reštrukturalizačným plánom, všetko až do vydania medzitýmnych rozhodnutí správcov konkurzných podstát a následného úspešného skončenia konkurzných a reštrukturalizačných konaní príslušnými rozhodnutiami súdov.

V rámci poskytnutia právnych služieb správcov konkurzných podstát spolupracujú advokátske kancelárie s mnohými ďalšími advokátmi a konkurznými správcami, ktorí majú bohaté vnútroštátne a medzinárodné skúsenosti s insolvenčným právom a spoločne sú garantom prípravy najlepšieho riešenia predostretých právnych otázok a problémov klientov.

Skutočnosť, že sa advokátske kancelárie naplno venujú insolvenčnému právu potvrdzuje aj to, že sú jedným z hlavných organizátorov a lektorov v rámci odbornej prípravy na skúšky správcov konkurzných podstát, ktoré sú pod záštitou dcérskej obchodnej spoločnosti AKADÉMIA s.r.o., IČO: 47 157 461. V prípade záujmu absolvovať povinnú prípravu uchádzačov o správcovský stav, prípadne záujmu stať sa správcom konkurznej podstaty navštívte webové sídlo akadémie konkurzného práva, prevádzkovaného subjektom AKADÉMIA s.r.o.: http://www.konkurznaakademia.sk/