fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Advokácia

Advokátske kancelárie JUDr. Marek Radačovský a RADAČOVSKÝ & PARTNERS s.r.o. sú dlhoročnými poskytovateľmi právnych služieb v širokom právnom zábere. Okrem primárne insolvenčného práva sa nemenej venujú obchodnému právu, občianskemu právu, pracovnému právu, správnemu právu, trestnému právu, rodinnému právu, ako aj ďalším právnym odvetviam. Samozrejmosťou je právny audit jednotlivých subjektov.

Konkurzné pravo

Konkurzná a reštrukturalizačná agenda obchodných spoločností, spočívajúca v zastupovaní a sprevádzaní celým ich procesom. Možnosti zastupovania od prípravy podkladov pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a vypracovanie reštrukturalizačného posudku až cez sprievod v rámci jednotlivých konaní a právne poradenstvo spoločnostiam tak, aby bol celý priebeh insolvenčných konaní čo najmenej zaťažujúci a hlavne, úspešný.

Občianské právo

Komplexná príprava zmluvnej a nezmluvnej agendy, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, vymáhanie pohľadávok a uplatňovanie nárokov na náhradu škody, majetkovej a nemajetkovej ujmy, právne služby pri prevode vlastníckeho práva a zriaďovaní iných vecných práv k nehnuteľnostiam, ako aj príprava návrhov na nariadenie neodkladných opatrení a zabezpečovacích opatrení.

Pracovné právo

Zmluvná agenda (vrátane prípravy pracovných zmlúv, pracovného poriadku), ukončenie pracovného pomeru, modifikácia pracovných vzťahov a zastupovanie pred súdnymi a inými orgánmi vo veciach sporov týkajúcich sa pracovného práva.

Správne právo

Zastupovanie pred správnymi orgánmi v rámci všetkých správnych konaní, vrátane zápisu vecných práv do katastra nehnuteľností.

Trestné právo

Právne zastupovanie klienta v trestnom konaní počnúc prípravným konaním až po konanie pred súdom, vrátane rokovania ohľadom uzatvorenia dohody o vine a treste, ako aj právne zastupovanie poškodených v rozsahu uplatňovania adhéznych nárokov.

Obchodné právo

Právne služby v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane zakladania, zmeny alebo ukončenia podnikateľskej činnosti, zmluvnej a nezmluvnej agendy vrátane zabezpečovania záväzkov klientov. Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi je samozrejmosť.

Konkurzné pravo

Konkurzná a reštrukturalizačná agenda obchodných spoločností, spočívajúca v zastupovaní a sprevádzaní celým ich procesom. Možnosti zastupovania od prípravy podkladov pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a vypracovanie reštrukturalizačného posudku až cez sprievod v rámci jednotlivých konaní a právne poradenstvo spoločnostiam tak, aby bol celý priebeh insolvenčných konaní čo najmenej zaťažujúci a hlavne, úspešný.

Občianské právo

Komplexná príprava zmluvnej a nezmluvnej agendy, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, vymáhanie pohľadávok a uplatňovanie nárokov na náhradu škody, majetkovej a nemajetkovej ujmy, právne služby pri prevode vlastníckeho práva a zriaďovaní iných vecných práv k nehnuteľnostiam, ako aj príprava návrhov na nariadenie neodkladných opatrení a zabezpečovacích opatrení.

Pracovné právo

Zmluvná agenda (vrátane prípravy pracovných zmlúv, pracovného poriadku), ukončenie pracovného pomeru, modifikácia pracovných vzťahov a zastupovanie pred súdnymi a inými orgánmi vo veciach sporov týkajúcich sa pracovného práva.

Správne právo

Zastupovanie pred správnymi orgánmi v rámci všetkých správnych konaní, vrátane zápisu vecných práv do katastra nehnuteľností.

Trestné právo

Právne zastupovanie klienta v trestnom konaní počnúc prípravným konaním až po konanie pred súdom, vrátane rokovania ohľadom uzatvorenia dohody o vine a treste, ako aj právne zastupovanie poškodených v rozsahu uplatňovania adhéznych nárokov.

Obchodné právo

Právne služby v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane zakladania, zmeny alebo ukončenia podnikateľskej činnosti, zmluvnej a nezmluvnej agendy vrátane zabezpečovania záväzkov klientov. Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi je samozrejmosť.