fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Kontradiktórnosť trestného konania

Stretli ste sa už s pojmom “princíp” kontradiktórnosti?“ Viete, že veľmi úzko súvisí s vašimi právami a rovnosťou pred súdom? 

Princíp kontradiktórnosti vyplýva z článku 48 ods. 2 Ústavy SR, ktorý ustanovuje, že: ,,Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.´´ Zásada kontradiktórnosti trestného konania je ďalej vyjadrená v § 2 ods. 18 druhá veta Trestného poriadku, podľa ktorého ,,Dokazovanie riadi súd, ktorý však výsluch obžalovaného, svedkov, poškodeného a znalcov spravidla ponecháva stranám, najprv tej, ktorá dôkaz navrhla či obstarala.´´

Predpoklad uplatnenia zásady kontradiktórnosti vyplýva z § 2 ods. 14 Trestného poriadku, ktorý ustanovuje, že: ,,Strany sú si v konaní pred súdom rovné´´. Zakotvením zásady kontradiktórnosti sa v trestnom konaní vyjadruje rovnosť zbraní pred súdom.

Kontradiktórnosť trestného konania je charakterizovaná najmä procesnou aktivitou strán, ktoré majú právo podstatne ovplyvňovať priebeh dokazovania, pričom jej podstatou je súperenie strán vo forme sporu pred nezávislým a nestranným súdom, ktorý pojednávanie vedie a dohliada na zákonný priebeh procesu.

Materiálny obsah zásady kontradiktórnosti v trestnom konaní predstavuje možnosť strán oboznámiť sa so všetkými procesne relevantnými dôkazmi a stanoviskami, v procesne relevantnej forme sa k dôkazom vyjadriť a procesne relevantným spôsobom dôkazy vykonávať.

Zásada kontradiktórnosti je z hľadiska teoretického členenia zásadou súdnej časti trestného konania, ktorej prvky sa uplatňujú aj v prípravnom konaní.

V prípade, že potrebujete profesionálnu právnu radu alebo právneho zástupcu vo vašom prípade, neváhajte nás kontaktovať. 

Najnovšie články