fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Zákaz výsluchu svedka

Viete kedy a za akých podmienok nesmie byť svedok vypočúvaný? Poďme sa na ne bližšie spoločne pozrieť.

Trestný poriadok v ustanovení § 129 pojedná o tom, že svedok nesmie byť vypočúvaný alternatívne:

1. O okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, okrem prípadov, že bol od takejto povinnosti oslobodený zo strany príslušného orgánu, pričom oslobodenia je možné odoprieť len v prípadoch, kedy by bola ohrozená bezpečnosť, obrana alebo hrozila iná rovnako vážna škoda štátu. Dôvod na odopretie oslobodenia treba vždy uviesť.

Utajovanou skutočnosťou sa rozumie informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem SR treba chrániť pred vyzradením, poškodením, zneužitím, neopraveným rozmnožovaním, zničením, stratou, odcudzením, a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda SR svojím nariadením. Podrobnosti o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti ustanovuje § 401 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.

2. Keby svojou výpoveďou porušil zákon alebo medzinárodnou zmluvou uloženú povinnosť mlčanlivosti okrem prípadu, že by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme má túto povinnosť.

Jedná sa napríklad o povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v rámci respektíve v súvislosti s výkonom advokácie v súlade s ustanovením § 23 zákona č. 586/2003 z. z. o advokácií. V takýchto prípadoch sa ale zákaz výsluchu svedka nevzťahuje na svedeckú výpoveď, týkajúcu sa TČ, ktorý má svedok povinnosť prekaziť podľa ustanovení Trestného zákona.

Ak potrebujete pomôcť s vašim právnym prípadom, náš tím advokátov je pripravený vám pomôcť. Neváhajte a dohodnite si s nami osobné stretnutie.

Najnovšie články