fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Rozdiely medzi abolíciou, agraciáciou a rehabilitáciou

Je všeobecne známe, že prezident Slovenskej republiky môže odsúdeným udeliť milosť. Je to jeho právo, ktoré mu dáva samotná ústava.

Právo prezidenta udeľovať milosť vyplýva z článku 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky, tento článok pojednáva o tom, že ,,Prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie“ . Ide o ústavou predpokladaný a výnimočný zásah prezidenta Slovenskej republiky do súdnej moci. Ústavné právo prezident uplatňuje formou milosti alebo amnestie.

Milosť sa na rozdiel od amnestie vzťahuje vždy a zásadne len na konkrétne určenú osobu a má byť uplatňovaná len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ide teda o individuálny právny akt. Právo prezidenta udeľovať milosť v sebe zahŕňa v širšom slova zmysle tri druhy oprávnení. 

V prvom rade sa jedná o abolíciu a teda oprávnenie prezidenta nariadiť, aby sa trestné stíhanie nezačínalo, prípadne ak trestné stíhanie už bolo začaté, aby sa v takomto trestnom stíhaní ďalej nepokračovalo. Takéto oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky bolo ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2001 zrušené a prezident má teda právo udeliť milosť len vo vzťahu ku právoplatne odsúdeným osobám. 

V druhom rade sa jedná o agraciáciu a teda oprávnenie prezidenta zmierňovať a odpúšťať ešte nevykonaný trest, uložený súdmi, ako aj jeho časť, prípadne niektorý z uložených trestov. Agraciáciu môže prezident Slovenskej republiky uplatniť vo vzťahu k celému trestu formou odpustenia trestu, alebo môže agraciáciu uplatniť len k časti trestu formou zmiernenia trestu, prípadne uloženia miernejšieho trestu napríklad zmenou stupňa stráženia alebo zmenou nepodmienečného trestu odňatia slobody na podmienečný

V treťom rade sa jedná o rehabilitáciu a teda oprávnenie prezidenta zahladzovať odsúdenie uložené súdom. Rehabilitácia má rovnaké účinky, ako zahladenie odsúdenia, s tým rozdielom, že prezident pri jej využívaní nie je viazaný podmienkami ustanovenými v Trestnom zákone.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom vašich práv alebo procesu trestného konania, neváhajte sa obrátiť na náš advokátsky tím. 

Najnovšie články