fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Veriteľské orgány v insolvenčných konaniach

Insolvenčné konania sú zložitým procesom, ktorý vyžaduje úzku spoluprácu medzi dlžníkom, veriteľmi a rôznymi veriteľskými orgánmi. V tomto článku sa budeme venovať týmto dôležitým orgánom v rámci insolvenčných konaní.

Veritelia a ich úloha v konkurze

Veritelia sú osoby alebo spoločnosti, ktoré majú pohľadávky voči dlžníkovi. Ich úlohou je zaistiť, aby boli ich pohľadávky v konkurze riadne uplatnené. Uplatnenie pohľadávky vyžaduje podanie špeciálnej prihlášky, ktorá musí spĺňať platné právne požiadavky a byť podaná v stanovených lehotách. Veritelia musia byť aktívni a starostlivo dodržiavať postupy uvedené v zákone. 

Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii rozlišuje vrámci konkurzného konania nezabezpečených a zabezpečených veriteľov, ktorých postavenie sa v konkurznom konaní významne líši. 

Veriteľský výbor

Veriteľský výbor je exekutívnym orgánom v rámci insolvenčného konania, ktorý má za úlohu zastupovať záujmy veriteľov. Tento výbor môže mať 3 alebo 5 členov a jeho cieľom je zabezpečiť, aby veritelia dosiahli čo najvyššiu mieru uspokojenia zo svojich pohľadávok. Členov výboru volí schôdza veriteľov a ich podmienky sú vymedzené v zákone.

Schôdza veriteľov

Schôdza veriteľov je orgánom, ktorý sa zúčastňuje na dôležitých rozhodnutiach v rámci insolvenčného konania. Okrem iných právomocí má na starosti aj vymenovanie členov prvého veriteľského výboru. Veritelia majú možnosť zúčastniť sa schôdze a vyjadriť svoje stanovisko k rôznym otázkam, pričom všetko je regulované platnými právnymi predpismi.

Veriteľské orgány v insolvenčných konaniach hrajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní efektívneho priebehu konkurzu. Ich úlohou je zastupovať záujmy veriteľov a zabezpečiť, aby boli ich pohľadávky riadne uplatnené a aby dosiahli čo najvyššiu mieru uspokojenia  zo svojich nárokov. Preto je dôležité, aby veritelia a ostatné strany konania dôkladne dodržiavali právne predpisy a postupy, ktoré sú s týmito orgánmi spojené. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií o tomto téme, neváhajte nás kontaktovať.
Najnovšie články