fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Úpadok vo forme platobnej neschopnosti od 17.7.2022

Dňa 17.07.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela zákona okrem zavedenia preventívnych konaní určených na riešenie hroziaceho úpadku dlžníka, upravuje aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom novely zákona je poskytnúť dlžníkom pomoc v čase, kedy jednotlivé skutočnosti evokujú, že dlžníkovi úpadok ešte len hrozí. V prípade úpadku je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy však úpadok nastane podľa novej právnej úpravy?

Čo to znamená, ak je dlžník v úpadku? Dlžník je v úpadku vtedy, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Prijatím novej úpravy, ale došlo od 17. 7. 2022, resp. od 31. 12. 2022 k zmene základných charakteristík tohto inštitútu. 

Jednou zo zmien  je riešenie hroziaceho úpadku. V novelizovanom zákone nastáva zmena dĺžky lehoty splatnosti záväzku z pôvodných 30 dní na 90 dní po lehote splatnosti. Platobná neschopnosť právnickej osoby po novom nastáva vtedy, ak nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa za jednu pohľadávku považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Pre informácie o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť 17.7.2022 novým zákonom č. 111/2022 Z. z. a pre iné novinky nás sledujte na našich sociálnych sieťach a webe.

Najnovšie články