fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Rozdiel medzi začatím konkurzného konania a vyhlásením konkurzu

V oblasti hospodárskej sféry sa môže stať, že firma, ktorá prechádza finančnými problémami, sa dostane do bodu, kedy je nutné podniknúť kroky na záchranu spoločnosti alebo minimalizáciu škôd pre všetkých zúčastnených. V takýchto situáciách sa často stretávame s pojmom „konkurz“. V priebehu tohto procesu existujú dve dôležité fázy: začatie konkurzného konania a vyhlásenie konkurzu. Aj keď sa tieto termíny môžu zdať podobné, majú odlišné významy a významné rozdiely. 

Začatie konkurzného konania:

Začatie konkurzného konania predstavuje prvý krok v celom procese konkurzu. Tento krok je zvyčajne iniciovaný dlžníkom (osoba alebo spoločnosť, ktorá je v dlhu) alebo veriteľmi, ktorí majú oprávnený záujem na získaní svojich pohľadávok. Požiadavky na vyhlásenie konkurzného konania sa líšia v rôznych právnych systémoch, ale všeobecne ide o to, že dlžník musí byť v takom zlom finančnom stave, že nie je schopný plniť svoje záväzky voči veriteľom.

Začatie konkurzného konania sa zvyčajne týka fázy, keď sa spoločnosť ešte pokúša zachrániť. Cieľom môže byť reštrukturalizácia dlhov, zníženie nákladov a obnova finančnej stability, aby sa umožnilo pokračovanie v podnikaní.

Vyhlásenie konkurzu:

Vyhlásenie konkurzu nasleduje po začatí konkurzného konania a predstavuje záverečný krok, ktorý spoločnosť oficiálne uvádza do stavu konkurzu. To znamená, že spoločnosť už nie je schopná platiť svoje dlhy a jej aktíva sa nachádzajú pod kontrolou konkurzného správcu. Konkurzný správca má za úlohu zhodnotiť majetok spoločnosti, zorganizovať predaj aktív a zabezpečiť, že všetci oprávnení veritelia budú spravodlivo uspokojení z predajných výnosov.

Vyhlásenie konkurzu znamená, že existuje reálna pravdepodobnosť, že spoločnosť bude nútená ukončiť svoju činnosť a likvidovať svoje aktíva na uspokojenie veriteľov.

Obe tieto udalosti sú dôležité pre veriteľov, dlžníka a celkovú hospodársku situáciu. Ak sa vaša firma ocitla v obdobnej situácii, je dôležité, poradiť sa s odborníkmi. Sme pripravení previesť vás všetkými fázami a zabezpečiť najvhodnejšie právne riešenie pre vašu situáciu.Najnovšie články