fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Reštrukturalizácia vs. Konkurz

Oblasť podnikania so sebou prináša so sebou aj určité riziká. Faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú podnikateľskú činnosť subjektu je samozrejme viac, dôležité je čo najrýchlejšie na vzniknutý stav reagovať, ale ešte dôležitejšie je takýmto situáciám predchádzať. Práve preto je zákonnou povinnosťou každého podnikateľa dôsledne sledovať svoj finančný stav. Podnikateľ musí mať aktuálny prehľad o svojom majetku, záväzkoch a predchádzať tak poklesu aktív a zároveň nárastu pasív, pretože práve vtedy sa dostáva do bodu insolventnosti. Podnikateľ sa do platobnej neschopnosti nemusí sa dostať len vlastnou vinou. V dnešnej dobe sa ocitá veľa podnikateľov v druhotnej platobnej neschopnosti, keď spoločnosť nevie splatiť svoje záväzky z dôvodu, že jej nesplácajú pohľadávky jej odberatelia

 

Avšak aký je rozdiel medzi reštrukturalizáciou a konkurzom? 

Ich spoločným znakom je to, že konkurz aj reštrukturalizácia predpokladá úpadok dlžníka. Reštrukturalizácia prichádza do úvahy už v čase hroziaceho úpadku, zatiaľ čo konkurz je možné vyhlásiť, až keď je dlžník v úpadku.

 

Reštrukturalizácia

Charakterizovať ju môžeme ako zákonom presne ozdravný proces podniku, ktorého výsledkom je čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Pre samotnú spoločnosť znamená reštrukturalizácia druhú šancu v jej podnikaní. Po reštrukturalizácií sa zachová ďalšia prevádzka podniku dlžníka vrátane zamestnanosti. Inými slovami je súdnou ochranou pred veriteľmi, ktorá však nemá charakter likvidačného konania.

Reštrukturalizačné konanie je spravidla kratšie a prináša vyššie uspokojenie pohľadávok veriteľov ako pri konkurze.

Reštrukturalizácia má zákonom presne stanovený postup a určené procesné lehoty tak, aby nemohlo prísť k neúmernému predlžovaniu celého konania. 

Návrh na povolenie reštrukturalizácie je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ.

 

Konkurz

Charakterizovať ho môžeme ako osobitné civilné súdne konanie, pri ktorom súd, správca a veriteľský výbor postupujú pri riešení úpadku dlžníka tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok. Na rozdiel reštrukturalizácie má konkurz charakter likvidačného konania.

Inými slovami znamená, narozdiel od reštrukturalizácie, ukončenie spoločnosti, speňaženie všetkého majetku dlžníka a následne kolektívne uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov.

Konkurz nasleduje ak je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený (bližšie upravuje zákon č. 111/2022 Z. z). 

Narozdiel od reštrukturalizácie je konkurz to zdĺhavým procesom, ktorý niekedy trvá roky. 

Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje.

Ak ste sa aj vy dostali do problémov a máte viac dlhov ako majetku, naši advokáti sú pripravení vám pomôcť. Dohodnite si s nami konzultáciu a nechajte tak svoje problémy v rukách profesionálov.

Najnovšie články