fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Prevod obchodného podielu v obchodných spoločnostiach

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Pojem obchodný podiel je veľmi úzko prepojený s pojmom vklad spoločníka. V dnešnom článku si priblížime problematiku prevodu obchodného podielu, ktorú nájdeme v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ako aj zmeny v tomto zákone, ktoré vstúpili do účinnosti od júla 2022. 

Spoločník má právo previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na tretiu osobu. Spoločník môže svoj obchodný podiel previesť zmluvou o prevode obchodného podielu so súhlasom valného zhromaždenia. 

Prevod obchodného podielu sa realizuje na základe zmluv. Na prevod obchodného podielu/zmenu spoločníka v spoločnosti sú potrebné aj dokumenty ako zápisnica valného zhromaždenia, prezenčná listina, zmluva o prevode obchodného podielu, úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny. 

S účinnosťou od 17.07.2022 podľa novelizovaného znenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka nastávajú účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Rovnako tak účinnosť prevodu obchodného podiel, platí bez ohľadu na to, či ide o prevod väčšinového alebo menšinového obchodného podielu. V praxi to znamená, že zápis prevodu menšinového či väčšinového podielu do obchodného registra SR bude mať len deklaratórny charakter. 

V prípade potreby pomôcť pri tomto právnom úkone, nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si s nami stretnutie. Pre informácie o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť 17.7.2022 novým zákonom č. 111/2022 Z. z. a pre iné novinky nás sledujte na našich sociálnych sieťach a webe.

Najnovšie články