fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Podmienky prihlasovania pohľadávok do konkurzu od 17.7.2022

Dňa 17.7.2022 nadobudol plnú účinnosť zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň výrazne novelizuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje aj podmienky prihlasovania pohľadávok do konkurzu, ktorému sa budeme venovať v tomto článku. 

Zmena nastáva vo forme podania prihlášky, pričom v minulosti sa prihláška sa podávala v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musela byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. V jednom rovnopise veriteľ doručil prihlášku aj na súd. Novelizovaný zákon prihlasovaciu lehotu ponecháva nezmenenú, tak ako upravoval predtým, ale upravuje spôsob podania prihlášky. Podáva sa u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

Zároveň platí, že prihlásené pohľadávky musí správca priebežne zapisovať do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov. To platí primerane aj o zmenách v zozname pohľadávok v registri úpadcov, ktoré je správca povinný v zozname pohľadávok v registri úpadcov uskutočniť bez zbytočného odkladu.

Pre informácie o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť 17.7.2022 novým zákonom č. 111/2022 Z. z. a pre iné novinky nás sledujte na našich sociálnych sieťach a webe.

Najnovšie články