fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Občiansky zákonník vs. Obchodný zákonník

Občiansky zákonník (40/1964 Zb.) a Obchodný zákonník (513/1991 Zb.) sú dva samostatné právne dokumenty, ktoré formujú slovenské právo. Tieto dva zákonníky sú síce susedmi v legislatívnom svete, ale ich zameranie a rozsah sú jasne odlišné. V tomto článku si bližšie pozrieme ich vzťah, špecifiká a spôsoby, akými sa pretínajú.

Občiansky zákonník a Obchodný zákonník existujú vedľa seba a upravujú rôzne právne oblasti. Netvoria ich zákony, ktoré by sa vzájomne vylučovali, skôr sa doplňujú a komplementujú vo vzťahu k rozličným právnym situáciám. 

Občiansky zákonník sa zameriava na všeobecné právne vzťahy medzi jednotlivcami a právnickými osobami, vrátane rodinného práva, dedičstva a majetkových práv. Obchodný zákonník sa naopak sústreďuje na právne vzťahy spojené s podnikaním a obchodom, čo zahŕňa obchodné spoločnosti, obchodné zmluvy a iné komerčné transakcie.

Obchodný zákonník sa považuje za lex specialis vo vzťahu k Občianskemu zákonníku, ktorý je lex generalis. To znamená, že Obchodný zákonník má prednosť vo vzťahu k právam a povinnostiam upravovaným v obchodnom kontexte. Avšak v prípadoch, keď Obchodný zákonník neupravuje konkrétny záväzkový vzťah, aplikuje sa Občiansky zákonník alebo sa jedno zákonník dopĺňa ustanoveniami druhého. 

Môžeme teda povedať, že občianskoprávny vzťah nemôže byť riadený obchodnoprávnou úpravou. Avšak obchodnoprávny vzťah môže byť riadený občianskoprávnou úpravou v prípadoch, keď to zákon umožňuje alebo vyžaduje. Toto je komplexný proces, ktorý závisí od viacerých faktorov, vrátane povahy právneho vzťahu a príslušných právnych predpisov.

Rozdiely medzi Občianskym a Obchodným zákonníkom sú významné a ovplyvňujú právne vzťahy a povinnosti na Slovensku. Je dôležité porozumieť týmto rozdielom a vedieť, ktorý zákonník sa vzťahuje na konkrétny právny problém. Kvalifikovaná právna pomoc je často nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa dodržiavali právne normy a aby sa chránili práva a záujmy v rôznych právnych situáciách. 

V prípade, že máte viac otázok ohľadom vášho právneho problému, naši odborníci vám radi poskytnú potrebné informácie a právnu pomoc.




Najnovšie články