fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Kedy môže reštrukturalizácia pomôcť?

Každý, kto je povinný viesť účtovníctvo je tiež povinný sledovať stav svojho majetku a záväzkov, a predchádzať tak svojmu úpadku. 

V skratke, dlžník sa nachádza v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený. Viac o tom sa dozviete tu: Platobná neschopnosť je vo všeobecnosti situácia, v ktorej sa spoločnosť nachádza, ak nie je schopná plniť 90 dní po dobe splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi (viac v 7/2005 Z. z. §3 ods.2).

Predĺženie predstavuje situáciu, v ktorej má dlžník viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov voči nemu je vyššia ako hodnota jeho majetku. 

Platí, že ak osoba nevie zabrániť úpadku, je povinná prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Jeden zo spôsobov ako zabrániť  hroziacemu úpadku alebo úpadku je rešktrukturalizácia. Tou môže dĺžník zachovať prevádzku podniku, alebo aspoň jej časti. 

Z tohto dôvodu sa jej tiež hovorí tzv. ozdravenie podniku. Na rozdiel od konkurzného konania nieje účel reštrukturalizácie speňaženie celkového majetku úpadcu, ale dosiahnutie dohody o spôsobe uhradenia splatných pohľadávok  medzi dlžíkom a jeho veriteľmi, pričom snahou je, aby sa zachovala prevádzka podniku, alebo aspoň jej časť. Primárnym cieľom je tak uspokojiť veriteľov vo väčšom rozsahu, než pri konkurznom konaní. 

Ak sa už spoločnosť nachádza v úpadku, jej povinnosť je tak či tak podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak však správcu poverí vypracovaním reštrukturalizačného posudku, má možnosť’ požiadať o prerušenie konkurzného konania a to až do času vydania o uznesení konkurzu. Musí ale preukázať, že ňou poverený správca, teda osoba riadne zapísaná v zozname správcov pripravuje reštrukturalizačný posudok

Správca má pri príprave posudku za úlohu zistiť finančnú a obchodnú situáciu dlžíka a na základe toho buď odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Nasleduje vypracovanie reštrukturalizačného plánu a samotný proces reštrukturalizácie

V prípade, že sa vás uvedené týka a potrebujete profesionálnu pomoc, stačí sa nám ozvať a dohodnúť si s nami osobné stretnutie. Radi vám navrhneme najvhodnejšie riešenie pre vás. 

Najnovšie články