fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Rozdiel medzi konateľom a spoločníkom firmy

Rozdiel medzi konateľom a spoločníkom spoločnosti

V oblasti obchodného práva existujú rôzne úlohy a pozície, ktoré môžu byť obsadené v rámci obchodných spoločností. Dvoma z najdôležitejších postáv v rámci týchto spoločností sú konateľ a spoločník. Hoci sa môže zdať, že tieto termíny sú podobné majú veľmi odlišné úlohy a povinnosti. 

KONATEĽ

  1. Právna pozícia: Konateľ je osoba, ktorá je poverená vedením a riadením denných operácií spoločnosti. Osoba konateľa, ako aj spôsob jej konania, sa povinne zapisujú do obchodného registra a musí byť osobou, ktorá má právnu spôsobilosť na výkon právnych úkonov.
  2. Povinnosti: Konateľ má zodpovednosť za riadenie spoločnosti a zabezpečuje, že táto riadiaci proces zodpovedá cieľom a stratégii spoločnosti. Konateľ môže byť povinný konať v súlade so stanovami a rozhodnutiami spoločnosti a predkladať správy o svojom konaní spoločníkom alebo dozornej rade.
  3. Zodpovednosť za dlhy: Konateľ môže byť osobne zodpovedný za dlhy a záväzky spoločnosti, ak konal v rozpore so zákonom alebo so záujmami spoločnosti a spôsobil tým škodu.Táto osobná zodpovednosť môže zahŕňať aj finančnú náhradu.

 

SPOLOČNÍK

  1. Právna pozícia: Spoločník je osoba alebo subjekt, ktorý má majetkový podiel v obchodnej spoločnosti. Spoločník je vlastníkom tejto spoločnosti a môže mať rôzne typy podielov v závislosti od štruktúry spoločnosti.
  2. Povinnosti: Spoločník je vlastníkom spoločnosti a má právo na podiel zo zisku spoločnosti. Má však obmedzené povinnosti v riadení denných operácií spoločnosti. Tieto povinnosti sú obmedzené na hlasovanie o kľúčových záležitostiach, ktoré sa rozhodujú na valnom zhromaždení spoločníkov.
  3. Zodpovednosť  za dlhy: Všeobecne platí, že spoločníci nie sú osobne zodpovední za dlhy a záväzky spoločnosti nad svojím investovaným kapitálom. Ich osobné majetky sú obvykle chránené pred záväzkami spoločnosti.
  4. Hlasovacie právo: Spoločníci majú právo hlasovať o rôznych záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti na valnom zhromaždení. Ich hlasovacie právo je často proporčné veľkosti ich podielu v spoločnosti.

 

Záver: 

Každá s.r.o. je zložená zo spoločníkov, ktorí sa svojimi finančnými vkladmi podieľajú na vytvorení základného imania spoločnosti. Podľa percentuálneho podielu, ktorý každý spoločník vnesie do spoločnosti, sa určuje jeho obchodný podiel. Tento podiel predstavuje nie len majetkovú účasť spoločníka, ale aj jeho práva a povinnosti v rámci spoločnosti.

Je však dôležité poznamenať, že spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nemá oprávnenie konávať v mene spoločnosti, robiť za ňu obchody alebo uzatvárať zmluvy s tretími stranami. Na rozdiel od samostatného podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou a má v plnej miere právomoci konania vlastných záležitostí, právnická osoba ako s.r.o. je subjektom, ktorý koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

Štatutárnym orgánom s.r.o. môže byť jeden alebo viac konateľov, ktorí sú poverení riadením a zastupovaním spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám. To znamená, že konateľ(ovia) majú právomoci, ktoré umožňujú uzatvárať obchody, vyjednávať s partnermi a konať v záujme spoločnosti. Spoločníci s.r.o. majú istotu, že ich záujmy sú zastúpené a chránené štatutárnym orgánom, ktorý nesie zodpovednosť za riadenie spoločnosti.

Ak ste aj vy v pozícií konateľa či spoločníka a ocitli ste sa v problémoch alebo neviete aké práva a povinností vám vyplývajú z vašich funkcií, obráťte sa na našich skúsených právnikov. Najnovšie články