fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Elektronizácia insolvenčných konaní a zmeny v zákone o konurze a reštrukturalizácií od 1.4.2023

Vláda schválila dňa 18.1.2023 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Reaguje tak na záväzky Slovenskej republiky v Pláne obnovy a odolnosti, ktorá by mala prijať novú legislatívu a urýchliť tak modernizáciu, zjednotenie a elektronizáciu insolvenčných konaní. 

Aké sú ciele právnej úpravy?

Snahou je vytvoriť centralizovaný elektronický systém schopný manažovať  insolvenčné procesy (konkurzné konanie,malý konkurz, reštrukturalizácia, konanie o oddlžení, verejná preventívna reštrukturalizácia ako predinsolvenčné konanie (registrovaného), likvidácia a dodatočná likvidácia nariadená súdom). 

Na tieto účely bude zriadený tzv. Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní (ďalej len ako „insolvenčný register“), ktorý bude plniť nasledové: 

  • nahradenie registra úpadcov
  • doručovanie písomností prostredníctvom Obchodného vestníka,
  • zabezpečenie rozsiahlej elektronizácie dotknutých konaní.

 

Navyše sa v ňom budú nachádzať všetky údaje a udalosti súvisiace  s menovanými konaniami. Centralizovaný informačný systém v takejto podobe má zrýchliť procesy, postarať sa o zber množstva informácií na jedno miesto, zabezpečiť transparentnosť vrátate možnosti elektronického doručovania

Hlavnou ambíciou tejto virtualizácie dokumentov je tak odstrániť administratívnu záťaž nielen správcov, ale aj súdu či ostatných zúčastnených. Taktiež znížiť čas a náklady potrebné na ukončenie podnikateľskej činnosti.

Najnovšie články