fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Zmluva o dielo a jej náležitosti

Zmluva o dielo je právna zmluva medzi dvoma stranami, ktorá sa týka vykonania konkrétneho diela alebo práce. Podľa zákona o obchodnom registri sa zmluva o dielo uzatvára vtedy, keď jedna strana, tzv. zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo alebo prácu pre druhú stranu, tzv. objednávateľa, a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť určitú cenu za toto dielo alebo prácu. Je to jedna z najbežnejších zmlúv, ku ktorej v rámci podnikateľských aktivít dochádza. 

Podstatou zmluvy o dielo je teda vykonanie konkrétneho diela alebo práce. Zmluva o dielo sa líši od pracovnej zmluvy, kde zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa na určitom pracovisku a za určitých podmienok.

Zmluva o dielo musí obsahovať základné náležitosti, ako napríklad presný popis diela, ktoré má byť vykonané, dobu, v ktorej má byť dielo dokončené, cenu, ktorú má zhotoviteľ dostať za svoju prácu, a podmienky, ktoré sa týkajú zodpovednosti zhotoviteľa za vykonanie diela.

Zmluva o dielo by mala tiež obsahovať informácie o zárukách a zodpovednosti zhotoviteľa za vady alebo nedostatky diela.

Je dôležité si uvedomiť, že zhotoviteľ má právo na dodatočnú platbu, ak musí vykonať ďalšiu prácu, ktorá nebola v zmluve o dielo pôvodne uvádzaná alebo sa zmenili podmienky, za ktorých má zhotoviteľ dielo vykonať. To sa však musí dohodnúť medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Zmluva o dielo môže obsahovať aj ďalšie náležitosti, ktoré si vyžadujú individuálne posúdenie. V záujme minimalizácie budúcich  právnych sporov s druhou zmluvnou stranou preto odporúčame vyhľadať odborné právne poradenstvo. Aby ste mali aj v tomto právnu istotu, radi vám s tým pomôžeme. 
Najnovšie články