fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Účinnosť prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí

Prevedenie hnuteľných a nehnuteľných vecí, ako sú napríklad pozemky, byty, domy alebo iné veci, je bežnou súčasťou obchodných transakcií a majetkových vzťahov medzi osobami. Významným faktorom pri prevedení veci je jej účinnosť, teda to, či sa zmena vlastníctva daného objektu stala platnou a právne záväznou.

Účinnosť prevedenia hnuteľnej veci, ako sú napríklad automobily alebo iné veci, sa dosahuje uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Táto zmluva by mala obsahovať všetky potrebné informácie o prevedenej veci, vrátane jej presného opisu, kúpnej ceny, spôsobu platby a podobne. Ak sú splnené všetky podmienky uvedené v kúpnej zmluve, potom prevedenie veci nadobúda účinnosť.

Účinnosť prevedenia nehnuteľnej veci, ako sú napríklad pozemky, byty alebo domy, sa dosahuje registráciou prevedenia vlastníckych práv v príslušnom katastri nehnuteľností. Tento proces sa nazýva katastrálny konaní a zahŕňa podanie žiadosti o zápis vlastníctva do katastra, zaplatenie poplatku za zápis a dokladovanie platnosti vlastníckeho práva. Po splnení všetkých potrebných krokov a overení platnosti vlastníckeho práva sa prevedenie nehnuteľnej veci stáva účinným.

Je dôležité zdôrazniť, že prevedenie veci musí byť vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi, aby bolo možné dosiahnuť jej účinnosť.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností o účinnosti prevedenia hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci sa na nás môžete obrátiť.

Najnovšie články