fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Prezumpcia neviny

Slovné spojenie prezumpcia neviny sa bežne používa nielen vo svete advokácie, ale častokrát aj v hovorovej reči. Ako tento pojem chápať správne a aké je jeho právne vymedzenie? Dozviete sa v nasledujúcich riadkoch. 

Každá osoba sa považuje za nevinnú, pokiaľ jej vina nie je uznaná právoplatným odsudzujúcim rozsudkom.

Prezumpcia neviny vyplýva z článku 50 ods. 2 Ústavy SR a § 2 ods. 4 Trestného poriadku, ktoré ustanovujú, že: ,,Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.´´ Zásada prezumpcie neviny teda vyjadruje objektívny stav, z ktorého vyplýva právna domnienka o nevine obvineného až do okamihu, kým odsudzujúci rozsudok nenadobudne právoplatnosť.

Zásada prezumpcie neviny patrí medzi všeobecné zásady trestného konania a teda medzi vedúce právne idey tvoriace ucelenú sústavu zásad, ktoré sa navzájom dopĺňajú a len ich dodržiavanie môže viesť k naplneniu účelu trestného konania

Zo zásady prezumpcie neviny v trestnom konaní vyplývajú nasledujúce procesné pravidlá:

Prvým procesným pravidlom vyplývajúcim zo zásady prezumpcie neviny je pravidlo ,,in dubio pro reo´´ a teda v pochybnostiach v prospech obvineného. Ak v akomkoľvek štádiu trestného konania existujú pochybnosti o vine osoby a tie nie je možné rozptýliť ďalším dokazovaním, príslušný orgán musí rozhodnúť v prospech obvineného.

Druhým procesným pravidlom vyplývajúcim zo zásady prezumpcie neviny je pravidlo, že obvinený nie je povinný dokazovať svoju nevinu. Trestné konanie je postavené na takzvanom akuzačnom princípe a teda na odsúdenie je potrebné dokázať vinu. Obvinený nenesie žiadne dôkazné bremeno. Orgány činné v trestnom konaní teda z úradnej povinnosti musia dokazovať všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie vo veci samej, a to aj skutočnosti svedčiace v prospech obvineného. Iba zo skutočnosti, že obvinený neponúkol dôkazy o svojej nevine, nemožno vyvodzovať závery o jeho vine.

Tretím procesným pravidlom vyplývajúcim zo zásady prezumpcie neviny je pravidlo, že nedokázaná vina má ten istý význam ako dokázaná nevina.

Všetky ďalšie právne súvislosti, ktoré sú spojené s prezumpciou neviny je potrebné dôkladne preskúmať, pretože sú závislé od situácie, v ktorej sa osoba nachádza. Ak potrebujete profesionálneho právneho zástupcu vo vašom právnom prípade, sme pripravení vám pomôcť. 

Najnovšie články