fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Predaj majetku formou dražby

V súčasnej dobe čelíme mnohým problémom v oblasti finančnej stability a zadlženosti jednotlivcov aj spoločností. Jedným z nástrojov, ktorý je často používaný na vymáhanie dlhov a zabezpečenie pohľadávok, je dražba. Dražba ako taká môže byť účinným prostriedkom na dosiahnutie spravodlivosti a vyrovnanie finančných záväzkov. 

Dražba môže byť dobrovoľnou a nedobrovoľnou. Dobrovoľnou dražbou sa zaoberá zákon č. 527/2002 Z. V prípade núteného predaja vo väčšine prípadov však ide o nedobrovoľnú dražbu, pomocou ktorej veriteľ vymáha (čiastočne) svoju pohľadávku. 

Nedobrovoľná dražba je proces, ktorý sa uskutočňuje bez súhlasu majiteľa nehnuteľnosti alebo majetku. Tento postup nastáva, keď dlžník zlyháva vo splácaní svojich dlhov a veriteľ sa rozhodne pre kroky na vymáhanie dlhu. Súd potom rozhodne o vykonateľnosti dlhu a umožňuje exekútorovi začať s procesom dražby

V tejto situácii dražba prebieha ako predaj majetku exekútorom (vymoženie úhrady pohľadávky priznanej exekučným titulom) alebo aj ako predaj majetku v rámci procesu konkurzného konania. 

Dražbu realizuje tzv. dražobník, ktorý v oznámení o konaní dražby vopred oznámi čas a adresu, kde sa dražba vykoná. 

Oznámenie o vykonaní dražby obsahuje všetky podrobnosti uvedené v § 17 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ak ste sa ocitli či už v pozícií dražobníka, alebo veriteľa, radi vám s daným procesom pomôžeme. 

Najnovšie články