fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Nástroj na reštart podnikania? Správne vedená reštrukturalizácia minimalizuje nepriaznivé dôsledky

Ocitli ste sa bode, kedy sa vaša firma nachádza v úpadku? Reštrukturalizácia predstavuje jeden zo spôsobov, ako túto situáciu riešiť. Jej podmienky a presný postup upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. Proces reštrukturalizácie je vymedzený pomerne prísnymi pravidlami a lehotami, ktorých nedodržanie sa právne neakceptuje. 

Proces reštrukturalizácie spravuje kvalifikovaný špeciálny správca a prebieha v nasledujúcich krokoch. 

  1. V prvom rade si podnikateľ u správcu nechá vypracovať reštrukturalizačný posudok, ktorý určuje, či dotyčný spĺňa podmienky pre reštrukturalizáciu.
  2.  Ak sa zistí, že podmienky pre reštrukturalizáciu spĺňa, podnikateľ na seba podá návrh na povolenie reštrukturalizácie, ktorý následne odošle na príslušný súd.
  3. Súd rozhodne o začatí procesu reštrukturalizácie po splnení všetkých formálnych náležitostí. 
  4. Súd do 30 dní od začatia procesu reštrukturalizácie rozhodne či ju povoľuje, alebo nie (materiálne skúmanie), pričom sa toto rozhodnutie zverejňuje v obchodnom vestníku.
  5. Do 90 dní od schválenia reštrukturalizácie je podnikateľ povinný vypracovať reštrukturalizačný plán, v ktorom je podrobne popísaný vznik, zmena alebo zánik práv a záväzkov a tiež rozsah uspokojenia pohľadávok, ktoré boli prihlásené do reštrukturalizačného procesu.
  6. Reštrukturalizačný plán je pripomienkovaný a schválený veriteľmi a následne aj potvrdený súdom.
  7. Podnikateľ pokračuje v činnosti naďalej v súlade s reštrukturalizačným plánom a pod dohľadom reštrukturalizačného správcu a veriteľov. 
 

Reštrukturalizačné konanie je zložitý proces, ktorý si vyžaduje minimalizáciu nepriaznivých dôsledkov a dosiahnutie požadovaných výsledkov.  

Či už sa ocitáte na strane obchodnej spoločnosti, ktorá potrebuje pomoc s posúdením možností a následnou aplikáciou reštrukturalizačných pravidiel alebo ste na strane veriteľa, ktorý sa usiluje o čo najvyššiu mieru uspokojenia pohľadávok, sme pripravení vám pomocť. 

Najnovšie články