fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Náročné konkurzy budú riešiť špeciálni správcovia

Náročné konkurzy a reštrukturalizačné konania budú od 17.7.2022 riešiť tzv. špeciálni správcovcia, ktorí musia mať dostatočné odborné právne a ekonomické vedomosti, znalosti v oblasti finančného trhu, no aj dobrú reputáciu. V rámci riešenia hroziaceho úpadku schválilo Ministerstvo spravodlivosti SR zákon, ktorý zavádza nové delenie správcvov a požiadavky na ich špecializáciu.

Prostredníctvom náhodného výberu bolo v prípade tzv. veľkých konkurzných či reštrukturalizačných konaní častokrát ťažké vygenerovať správcu s potrebnou znalosťou, skúsenosťami, ale aj ochotou, ktorý by bol schopný vykonať konkurz nezvyčajných subjektov.

Novela zákona upravuje náhodný výber, ktorý sa po novom uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zapísaní v oddiele špeciálnych správcov a to iba, ak ide o konanie voči právnickej osobe, ktorá je :

  • finančnou inštitúciou podľa § 4 ods. 4
  • ktorej obrat v poslednom kalendárnom roku pred vyhlásením konkurzu prekročil 10 000 000 eur
  • ktorej úpadok sa rieši reštrukturalizáciou alebo verejnou preventívnou reštrukturalizáciou

Zoznamy správcov pre právnické a fyzické osoby budú na základe novely vedené tak ako doteraz podľa obvodovkrajských súdov, v ktorých sídli príslušný konkurzný súd. Avšak, oddiel špeciálnych správcov bude vedený s územnou platnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, pričom do tohto oddielu bude možné zapísať len správcu, ktorý spĺňa podmienky na zápis a zároveň vykoná špeciálnu správcovskú skúšku.

Cieľom tejto skúšky je predovšetkým preveriť odborné, právne a ekonomické vedomosti a schopnosti uchádzača. Zároveň overuje všeobecné poznatky v oblasti finančného trhu, ako aj jazykové znalosti. Vykonať špeciálnu správcovskú skúšku môže vykonať len osoba s minimálne 5 ročnou praxou v správcovskej činnosti. Transparentnosť skúšky zabezpečuje skúšobná komisia zložená z odborníkov, ako aj verejnosť.

Pre viac informácií o zmenách v zákone nás sledujte na našich sociálnych sieťach a webe.

Najnovšie články