fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu

Prihláška musí byť právne perfektná. Viete čo musí obsahovať ?

Do konkurzu sa uplatňujú prihláškou všetky pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate (t.j. pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti oddelenej podstate). 

 

Pohľadávky proti podstate sú len pohľadávky, ktoré sú vymenované v § 87 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (napr. odmena správcu, náklady speňaženia, náklady spojené  vedením konkurzu,  niektoré pohľadávky na daniach a odvodoch či pracovnoprávne nároky a tie, o ktorých tento zákon hovorí ako PPP…).  Všetky ostatné pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. 

 

Prihlášky pohľadávok do konkurzného konania alebo reštrukturalizácie môže veriteľ podať výlučne na predpísaných tlačivách, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti v sekcii vzory podaní a formuláre. V súčasnosti (od 17.7.2022) je možné podať prihlášku aj elektronicky, a to prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, pričom elektronické podanie musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

 

1.

 • meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo
 • obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo
 • názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
 1.  
 • meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo
 • obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo
 • názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu

 

 1. právny dôvod vzniku pohľadávky,
 2. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
 3. celková suma pohľadávky a
 4. podpis.

 

Pokiaľ prihlášku nemá niektorú z vyššie uvedených náležitostí, na takúto prihlášku sa v konkurze neprihliada.
Najnovšie články