fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu​

Štatutárny orgán podnikateľa má povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy táto povinnosť vzniká a aké sankcie od júla hrozia za nedodržanie tejto povinnosti?

Dňa 17. 7. 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým došlo súčasne aj k zmene a doplneniu niektorých ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“). Táto zmena sa prejavila aj v úprave povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu a následkov, ktoré by vznikli v prípade, ak by návrh nebol podaný včas v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z.

Dlžník, ktorý je právnickou osobou, má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a to do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Úprava od 17. 7. 2022 rozšírila povinnosti dlžníkov, právnických osôb, podávať návrh na vyhlásenie konkurzu všeobecne v prípade úpadku aj pokiaľ by boli platobne neschopní a aj pokiaľ by boli predlžení. Do 17. 7. 2022 sa vzťahovala povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu síce aj na dlžníka, fyzickú osobu, avšak len v tom prípade, pokiaľ bol v predlžení, ale nie platobne neschopný. 

Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu v stanovenej lehote má v mene dlžníka povinná osoba, ktorou je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu / likvidátor / zákonný zástupca.

Za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. hrozia negatívne následky v podstate v dvoch formách, a to:

  • zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, t. j. výške 12 500 eur 
  • zodpovednosť za škodu

Pre ďalšie informácie o novinkách nás sledujte na sociálnych sieťach a našom webe. 

Najnovšie články