fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi

Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi je nová zákonná možnosť, ktorú poskytuje podnikateľom zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pandémia COVID-19 priniesla podnikateľom mnohé problémy a výpadky v pravidelných príjmoch v dôsledku ich povinného celoslovenského zatvorenia, resp. výraznému poklesu ich tržieb. Mnohí podnikatelia sa z uvedeného dôvodu dostali do situácie, kedy by za bežných okolností boli z dôvodu nemožnosti plnenia svojich záväzkov v existenčných problémoch.

Podstatou dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi je vytvorenie dočasných podmienok podnikateľského prostredia, ktoré obmedzia niektoré zákonné práva a povinnosti vo vzťahu k podnikateľom tak, aby sa mohli zotaviť po pandemickej situácií COVID-19.

Žiadateľ dočasnej ochrany pred veriteľmi musí spĺňať nasledovné podmienky:

  1. je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa § 8 z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku; ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020,
  2. k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
  3. ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
  4. k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
  5. vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
  6. v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil,
  7. v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
  8. vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.

V prvom kroku bude konajúci súd skúmať splnenie procesných náležitostí žiadosti podnikateľa o poskytnutie dočasnej ochrany. Ak tie budú splnené, vydá konajúci súd rozhodnutie o poskytnutí dočasnej ochrany. Následne je možné domáhať sa zrušenia rozhodnutia o pridelení dočasnej ochrany.  V konaní začatom na návrh kohokoľvek alebo z iniciatívy súdu je možné začať konanie o zrušení rozhodnutia o pridelení dočasnej ochrany pred veriteľmi.

Za účelom vypracovania žiadostí a prípravy podkladov pre dokladovanie splnenia povinností na podanie žiadosti o pridelenie dočasnej ochrany Vám radi poskytneme právne služby v požadovanom rozsahu a preto nás neváhajte kontaktovať.

Je potrebné posúdiť, či nie je vhodnejšou alternatívou ozdravný proces vo forme reštrukturalizácie, prípadne či nie sú splnené podmienky povinnosti podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.


V sekcii Kontakt nájdete všetky naše potrebné kontaktné údaje.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

A person drawing and pointing at a Financial Trouble Chalk Illustration

Najnovšie články