fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Ako chápať zodpovednosť za škodu v právnom vymedzení?

Pojem zodpovednosť za škodu má rôzne interpretácie v závislosti od konkrétnych situácií, do ktorých sa dennodenne dostávame. Napriek tejto variabilite je však nevyhnutné dodržiavať právny rámec tohto pojmu na účely určenia zodpovednosti.

Občiansky zákonník a Obchodný zákonník duálne upravujú otázku zodpovednosti za škodu. Občiansky zákonník navyše rozlišuje medzi všeobecnou a konkrétnou zodpovednosťou za škodu.

Pre uplatnenie zodpovednosti za škodu je vždy nevyhnutné splniť tri základné prvky: vznik škody, kauzálny nexus a porušenie povinnosti. Tieto 3 prvky sú kľúčové pre stanovenie zodpovednosti, avšak nemusia stačiť v prípade konkrétnej zodpovednosti za škodu.

V zodpovednostnom vzťahu zohráva veľmi dôležitú úlohu aj pojem premlčania, ktorý je spojený so zmenou vymáhateľnosti pohľadávky na súde v priebehu času. Po uplynutí premlčacej lehoty sa pohľadávka stáva naturálnou obligáciou, pričom z povinnosti jej úhrady sa stáva právo jej úhrady. Stáva sa tak nevymáhateľnou, čím sa bráni neoprávnenému obohateniu.

Pri napĺňaní všetkých zákonných predpokladov je preto čas nesmierne dôležitý.  Je však potrebné predovšetkým posúdiť, či je nárok na zodpovednosť pravdepodobný.

Ak potrebujete pomoc s uvedeným, neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení vám poskytnúť radu a asistenciu pri celom procese. 

Najnovšie články