Meno (povinné)


Email (povinné)


Subjekt (povinné)


Odkaz (povinné)


Opísať ANTISPAM kód  

JUDr. Marek Radačovský, advokát


IČO: 35 553 961   |   IČ DPH: SK1046016862

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou
pod č. 1999.
Zapísaný v zozname správcov pre konkurz a reštrukturalizáciu vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S832.

 

RADAČOVSKÝ & PARTNERS s. r. o.
advokátska kancelária


IČO: 45 593 159   |   IČ DPH: SK2023071842

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
vložka číslo: 25901/V.

 

 

Žriedlová 3, 040 01 Košice
T: 055 / 72 96 116 – 117
F: 055 / 72 96 118
office@radacovsky.sk
www.radacovsky.sk