Akadémia konkurzného práva
Žriedlová 3
040 01 Košice

 

IČO: 47 157 461
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
v odd. Srovl.č. 32268/V

 

www.konkurznaakademia.sk